Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)


 • Zgodnie z definicją Komendy Głównej Policji przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem (zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego).

  Wskaźnik wykrywalności jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich - wyrażony w procentach.

  Kodeks karny nie definiuje w sposób jednoznaczny pojęcia przestępstwa gospodarczego, jednak powołując się na definicje przestępstwa, a także definicje obrotu gospodarczego możemy uznać, że przestępstwo gospodarcze to zachowanie uczestników obrotu gospodarczego, z którego przynajmniej jeden jest podmiotem profesjonalnym i powstałe na skutek tych zachowań czyny społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy, bezprawne, zawinione oraz zagrożone karą.

  Dokładniejszy wykaz różnych form przestępczości gospodarczej znajdziemy w katalogu przestępstw gospodarczych (Council of Europe, Strassbourg 1981), akceptowalnym przez państwa Wspólnoty Europejskiej, są to mianowicie:
  • przestępstwa kartelowe,
  • nadużycia przy dostawach lub inne nadużycia subwencji krajowych i międzynarodowych,
  • oszukańcze praktyki i wykorzystywanie sytuacji ekonomicznej przez międzynarodowe związki przedsiębiorstw,
  • tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw,
  • przestępstwa komputerowe,
  • oszustwa kapitałowe co do sytuacji ekonomicznej i kapitału towarzystw akcyjnych,
  • fałszowanie zestawień bilansowych oraz księgowych,
  • przestępstwa na szkodę wierzycieli,
  • naruszanie przez przedsiębiorstwa norm bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
  • nieuczciwa konkurencja i reklama,
  • przestępstwa na szkodę konsumentów,
  • przestępstwa celne,
  • przestępstwa podatkowe oraz uchylanie się przez przedsiębiorstwa od obowiązku ubezpieczeń socjalnych,
  • przestępstwa giełdowe i bankowe,
  • fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych,
  • przestępstwa na szkodę środowiska.


  Ze względu na zmianę sposobu gromadzenia danych w 2013 roku do przestępstw stwierdzonych zaliczony jest również czyn karalny nieletniego, co do którego sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania stwierdzając popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Natomiast w latach 1999-2012 czyn zabroniony nieletniego i nieletni, który się go dopuścił rejestrowany był w chwili zakończenia postępowania przygotowawczego i przekazania materiałów do sądu rodzinnego bez względu rozstrzygnięcie w sprawie. W 2013 roku czyn karalny i osoba nieletnia były ewentualnie rejestrowane dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej z sądu o sposobie rozstrzygnięcia. Od 2014 roku Policja nie prezentuje informacji o czynach karalnych nieletnich. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoPrzestępstwaWykrywalność (%)PowiatWojewództwo