Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)


 • Zgodnie z definicją Komendy Głównej Policji przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem (zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego).

  Wskaźnik wykrywalności jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich - wyrażony w procentach.

  Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmują dużą i zróżnicowaną grupę przestępstw oraz zdarzeń, w których prawo karne chroni życie i zdrowie człowieka. W pierwszej kolejności wskazać zatem należy na zbrodnię zabójstwa, a także występki ciężkiego oraz średniego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek lekki, tzn. trwający poniżej 7 dni, także jest przestępstwem, jednakże ściganym wyłącznie z oskarżenia prywatnego.

  Do drugiej grupy przestępstw zaliczyć należy przestępstwa związane z bójką, pobiciem oraz użyciem niebezpiecznego narzędzia w trakcie bójki. Do trzeciej grupy należą przestępstwa związane z przerywaniem ciąży oraz okresem połogu. Pozostałe przestępstwa z tej kategorii, to przestępstwa związane z nieudzieleniem pomocy, namawianiem do samobójstwa oraz narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To ostatnie przestępstwo charakterystyczne jest m.in. dla spraw dotyczących błędów lekarskich.

  Kodeks karny opisuje następujące przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
  • Zabójstwo (Art. 148)
  • Dzieciobójstwo (Art. 149)
  • Zabójstwo eutanatyczne (Art. 150)
  • Namowa i pomoc do samobójstwa (Art. 151)
  • Przerwanie ciąży za zgodą kobiety (Art. 152)
  • Przerwanie ciąży bez zgody (Art. 153)
  • Śmierć kobiety ciężarnej jako następstwo aborcji (Art. 154)
  • Nieumyślne spowodowanie śmierci (Art. 155)
  • Ciężki uszczerbek na zdrowiu (Art. 156)
  • Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu (Art. 157)
  • Uszkodzenie prenatalne (Art. 157a)
  • Bójka i pobicie (Art. 158)
  • Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznych przedmiotów (Art. 159)
  • Narażenie na niebezpieczeństwo (Art. 160)
  • Narażenie na zarażenie (Art. 161)
  • Nieudzielenie pomocy (Art. 162)


  Ze względu na zmianę sposobu gromadzenia danych w 2013 roku do przestępstw stwierdzonych zaliczony jest również czyn karalny nieletniego, co do którego sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania stwierdzając popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Natomiast w latach 1999-2012 czyn zabroniony nieletniego i nieletni, który się go dopuścił rejestrowany był w chwili zakończenia postępowania przygotowawczego i przekazania materiałów do sądu rodzinnego bez względu rozstrzygnięcie w sprawie. W 2013 roku czyn karalny i osoba nieletnia były ewentualnie rejestrowane dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej z sądu o sposobie rozstrzygnięcia. Od 2014 roku Policja nie prezentuje informacji o czynach karalnych nieletnich. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoPrzestępstwaPowiatWojewództwo