Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)


 • Zgodnie z definicją Komendy Głównej Policji przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem (zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego).

  Wskaźnik wykrywalności jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich - wyrażony w procentach.

  Granice pojęcia przestępstwa nie zostały w aktualnie obowiązującym polskim kodeksie karnym określone przez podanie jego definicji sensu stricto, tj. przepisu rozpoczynającego się od zwrotu "Przestępstwem jest...", który następnie podawałby wszystkie niezbędne elementy definicji pojęcia przestępstwa. Definicję przestępstwa o charakterze kryminalnym możemy jednak interpretować na podstawie przepisów kodeksu karnego. Na gruncie obecnego stanu prawnego, przestępstwem jest czyn zawiniony i społecznie szkodliwy (w stopniu większym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę karną opisującą jego znamiona. Nasz system prawa karnego korzysta z tzw. materialno-formalnej definicji przestępstwa. Jej elementem materialnym jest społeczna szkodliwość, jej elementami formalnymi – cała reszta (czyn, bezprawność, wina).

  Ze względu na zmianę sposobu gromadzenia danych w 2013 roku do przestępstw stwierdzonych zaliczony jest również czyn karalny nieletniego, co do którego sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania stwierdzając popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Natomiast w latach 1999-2012 czyn zabroniony nieletniego i nieletni, który się go dopuścił rejestrowany był w chwili zakończenia postępowania przygotowawczego i przekazania materiałów do sądu rodzinnego bez względu rozstrzygnięcie w sprawie. W 2013 roku czyn karalny i osoba nieletnia były ewentualnie rejestrowane dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej z sądu o sposobie rozstrzygnięcia. Od 2014 roku Policja nie prezentuje informacji o czynach karalnych nieletnich. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoPrzestępstwaWykrywalność (%)PowiatWojewództwo