Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS). Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem "sektor usługowy" rozumie się sekcje:
  • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
  • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • Sekcja J – Informacja i komunikacja
 • PozycjaMiastoUsługi (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo