Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS). Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem "sektor przemysłowy" rozumie się sekcje:
  • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
  • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
  • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • Sekcja F – Budownictwo
 • PozycjaMiastoPrzemysł (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo