Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)


  • Niniejszy ranking przedstawia zestawienie miast porównanych pod kątem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zatrudniające więcej niż 9 osób. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto jest to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie - po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą (zarobkowe wykonywanie przez osoby fizyczne - na zlecenie i na rachunek podmiotów gospodarczych) oraz zatrudnionych za granicą.

    Prościej mówiąc wynik uzyskiwany przez Główny Urząd Statystyczny to stosunek sumy wynagrodzeń brutto, wypłacanych w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób, do liczby osób pracujących. W statystykach uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Płace osób wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych nie są brane pod uwagę.

    Dane o przeciętnych wynagrodzeniach podawane są w ujęciu brutto, czyli razem z podatkiem dochodowym PIT oraz składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
  • PozycjaMiastoWynagrodzeniePowiatWojewództwo