Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)


  • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS). Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

    Pod pojęciem sektor rolniczy rozumie się sekcje:
    • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • PozycjaMiastoRolnictwo (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo