Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2017 roku)


  • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS). Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

    Pod pojęciem "sektor finansowy" rozumie się sekcje:
    • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
    • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • PozycjaMiastoFinanse (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo