Powiat łowicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat łowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 79 340 Liczba mieszkańców
 • 988 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,6% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Figat Starosta
 • ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz Adres starostwa powiatowego
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łowickim (1)
 • Łowicz
Powiat łowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1005 TERYT (TERC)
Herb powiatu łowickiego
powiat łowicki herb
Flaga powiatu łowickiego
powiat łowicki flaga

powiat łowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
', color = (this.point.color.stops == void 0) ? this.point.color : this.point.color.stops[1][1], dec = 1; if (tooltip.chart.series.length == 2) s += '
\u25CF ' + tooltip.chart.series[1].name + ': ' + Highcharts.numberFormat(tooltip.chart.series[1].data[i].percentage, dec) + "%"; s += '
\u25CF ' + tooltip.chart.series[0].name + ': ' + Highcharts.numberFormat(tooltip.chart.series[0].data[i].percentage, dec) + "%"; return s; } }; var graphOpts = {}; var langOpts = { "emptyTable": "No data available in table", "info": "
Wpisy _START_ do _END_ z _TOTAL_ wszystkich", "infoEmpty": "
Brak wpisów spelniajacych kryteria", "infoFiltered": "(wsród _MAX_ wszystkich)
", "infoPostFix": "", "thousands": " ", "lengthMenu": "Pokazuj _MENU_ wpisów", "loadingRecords": "Ładowanie...", "processing": "Przetwarzanie...", "search": "Szukaj:", "zeroRecords": "", "paginate": { "first": "<<", "last": ">>", "next": ">", "previous": "<" }, "aria": { "sortAscending": ": activate to sort column ascending", "sortDescending": ": activate to sort column descending" } } function dtPagination(oSettings) { if (oSettings._iDisplayLength>= oSettings.fnRecordsDisplay()) $(oSettings.nTableWrapper).find('.dataTables_paginate').hide(); else $(oSettings.nTableWrapper).find('.dataTables_paginate').show(); } function dtInitCompleteDeffered(oSettings) { var max=$(this).data('rowCNT'); var tid=$(this).data('tid'); var url=$(this).data('url'); var typ=$(this).data('typ') || 0; if (max === void 0 || tid=== void 0 || url=== void 0) return; oSettings.oFeatures.bServerSide = true; oSettings.oFeatures.bLengthChange = true; oSettings.iDeferLoading = max; oSettings.bProcessing = true; oSettings._iRecordsDisplay = max oSettings._iRecordsTotal = max; oSettings.ajax = {"url": window.BASE_DIR + "ajax/" + url + ".php", "data": function ( d ) { return $.extend( {}, d, { "T": tid, 'TP': typ} )}}; this._fnUpdateInfo(oSettings); oSettings.aoDrawCallback[4].fn(oSettings); } var dtOpts={ "language": langOpts, "aLengthMenu": [[5, 10, 25, 50, 100, -1], [5, 10, 25, 50, 100, 'Wszystkie']], "iDisplayLength": 10, "order": [[ 0, 'asc' ]], "bDeferRender": true, "sPaginationType": 'full_numbers', "fnDrawCallback": dtPagination, "fnInitComplete": dtInitCompleteDeffered, "search": { "caseInsensitive": true } }; var dtOptsUrzd=$.extend({},dtOpts, { "order": []}); var dtOptsFin=$.extend({},dtOpts, { "iDisplayLength": (isBootstrapBreakpoint('xs')) ? 5 : 25, "order": [[ 7, 'desc' ]], "aoColumns": [{ "sType": "force-string"}, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }] }); var dtOptsSchl=$.extend({},dtOpts, { "order": [[ 3, 'desc' ]], "aoColumns": [null, null, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }] }); var dtOptsLST=$.extend({},dtOpts, { "iDisplayLength": (isBootstrapBreakpoint('xs')) ? 5 : 100, "columnDefs": [ { "searchable": false, "orderable": false, "targets": 0 } ] }); function idxCol() { var lt=window.lt; lt.column(0, {search:'applied', order:'applied'}).nodes().each( function (cell, i) { cell.innerHTML = i+1;} ); } //=================================================================================================== //=================================================================================================== (function ($) { jQuery.expr[':'].Contains = function(a,i,m){ var t=(a.textContent || a.innerText || "").toUpperCase(); return t.indexOf(m[3].toUpperCase())>=0; }; function listFilter(lists) { lists.each( function(i) { var list = $(this), form = $("
").attr({"class":"filterform","action":"#"}),input = $("").attr({"class":"form-control input-sm","type":"search"}); $(form).append($(" ")).append(input).prependTo(list.find('.hdr')); $(input) .change( function () { var filter = $(this).val(); if(filter) { $(list).find("a:not(:Contains(" + filter + "))").hide(); $(list).find("a:Contains(" + filter + ")").show(); } else { $(list).find("a").show(); } return false; }) .keyup( function () { $(this).change();}); }); } //ondomready $(function () {listFilter($("ul.searchable"));}); }(jQuery));
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 165 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  165,0
  łódzkie
  237,0
  Cały kraj
  240,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • powiat łowicki
  7,4%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łowickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 338 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łowicki
  3 338 PLN
  Województwo
  3 925 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łowickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 582 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 274 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,1% Przemysł i budownictwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,5% Pozostałe
 • 23,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 091 Pracujący ogółem
 • 7 174 Kobiety
 • 5 917 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,2
  Województwo
  64,7
  Polska
  61,7
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  łódzkie
  37,0
  Polska
  32,7
 • 120,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  120,5
  łódzkie
  133,8
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie łowickim stwierdzono 1 383 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,41 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łowickim wynosi 75,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,54 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,47 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,82 (48%), drogowe - 1,56 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 383 Przestępstwa ogółem
 • 1 383
 • 678 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 678
 • 514 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 514
 • 124 Przestępstwa drogowe
 • 124
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 542 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 542
 • 17,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  17,41
  łódzkie
  18,50
  Cała Polska
  19,48
 • 8,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  8,54
  łódzkie
  12,38
  Cała Polska
  12,76
 • 6,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,47
  Województwo
  3,23
  Cały kraj
  3,91
 • 1,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  1,56
  woj. łódzkie
  2,07
  Kraj
  1,91
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  łódzkie
  0,47
  Cały kraj
  0,47
 • 6,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,82
  woj. łódzkie
  9,93
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łowicki
  75%
  łódzkie
  62%
  Cała Polska
  67%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łowicki
  58%
  łódzkie
  49%
  Cała Polska
  55%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łowicki
  91%
  łódzkie
  81%
  Kraj
  83%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. łowicki
  80%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łowicki
  48%
  woj. łódzkie
  40%
  Cała Polska
  46%
string '1005' (length=4)
string '1005' (length=4)

Powiat łowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 18 573 mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 133 kobiet oraz 9 440 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu łowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  17,2% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,51.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,60.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 6 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,0%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,6% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łowicki
  30,9%
  Województwo
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. łowicki
  2,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łowicki
  8,4%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łowicki
  20,1%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łowicki
  23,4%
  Województwo
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,4%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łowicki
  1,8%
  Województwo
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  854,0
  łódzkie
  847,0
  Polska
  842,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat łowicki
  1,38
  Województwo
  1,15
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 121,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 52,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,51
  łódzkie
  91,63
  Kraj
  90,94
 • 93,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łowicki
  93,48
  łódzkie
  90,78
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łowicki
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 11 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11
 •  
 • 391,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 338,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 101,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  101,60
  Województwo
  100,03
  Cała Polska
  98,90
 • 97,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,00
  łódzkie
  93,23
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  łódzkie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 214,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 160,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 6 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 6
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 79,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 61,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 143,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 95,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. łódzkie
  25,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 22 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 22
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łowicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)