Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2015 roku)