Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2015 roku)